בית » תקנון האתר

תקנון האתר

תקנון הצטרפות
קישורים – קבוצות לימוד, שיווק ושיתופי פעולה
קישורים הוא מיזם פורץ דרך וחדשני, המיועד לעצמאים בעלי עסקים קטנים ובינוניים, אשר שם כמטרה להקנות לחבריו כלים ייחודיים לאימון ולשיווק עצמי אקטיבי, שבכוחם להביא לפריצת דרך עסקית
ולהצלחה כלכלית
:קישורים תציע לחבריה, בין היתר, את השירותים הבאים
 הקניית כלים מודרניים, ייחודיים ויישומיים בשיווק בכלל ובשיווק )מפה לאוזן( דרך קשרים עסקיים
 קידום ההתפתחות האישית למטרת יצירת אקטיביות בתהליך השיווקי
 מערך לימודי ויישומי ללימוד שיווק אקטיבי
 סיוע בבניה וגיבוש פרופיל עסקי שיווקי ממוקד וחד
 סיוע בבניה וגיבוש רעיון שיווקי ייחודי לכל חבר
 סיוע בבניה וגיבוש פרזנטציה מנצחת קצרה )”שיחת מעלית”( לכל חבר
 לימוד טכניקה לייצור עצמי של הפניות רבות מחברי הקבוצה
 לימוד טכניקה לייצור הפניות רבות של כל חבר ליתר חברי הקבוצה
 זיהוי יתרונות יחסיים לעסק
 סיוע באיתור ומשיכת לקוחות פוטנציאליים
 לימוד טכניקה והקניית כלים לשימור לקוחות
 ניהול זמן וסדרי עדיפויות בצורה אפקטיבית
 הקניית כלים להקטנה משמעותית של עלויות השיווק בעסק
 קידום ההתפתחות האישית ויצירת יכולת פעולה גבוהה
 חשיבה חיובית וביטחון עצמי כולל הצבת מטרות עסקיות
האחריות וההתחייבות של חברת קישורים
 להעביר ידע יישומי לחברי הקבוצה בתחומי האימון והשיווק
 לקיים מפגש לימודי קבוצתי פרונטאלי מידי שבועיים במשך 12 חודשים למעט חגים
 לקיים מפגשים בין-קבוצתיים מדי פעם לעבודה קבוצתית ולסיעורי מוחות הדדיים לקידום חברי הקבוצה
 להקים פורום של קישורים במדיה דיגיטלית כלשהי, לפי בחירת קישורים, שבו יוכלו חברי
הקבוצה להתייעץ זה עם זה, לקבל הפניות האחד מהשני וכמקום לשיתופי פעולה ביניהם
 לקיים חובת פגישות אישיות בין חברי הקבוצה למטרת שיווק אקטיבי
 כל חבר קבוצה יקבל במשך שנת השתתפותו באקדמיה לפחות 50 הפניות אישיות של חברי
הקבוצה למקומות, לקוחות, ולכל איש מקצוע לשיתופי פעולה, למפעלים, ארגונים, וועדי
עובדים, חוגי בית, חברות היי-טק, עיתונות, טלוויזיה ולכל מקום אליו ירצה חבר הקבוצה להגיע
 אם ובמידה וחבר בקבוצה לא יגיע ל 50 הפניות לפחות במשך תקופה של שנת חברות, יוחזרו
לו דמי החברה ששולמו לקישורים במלואם )!( כל זאת בתנאי שעמד בכל התחייבויותיו כלפי
הקבוצה וכלפי קישורים
הגדרת הפנייה עסקית: מתן פרטים של לקוח פוטנציאלי ו/או ועדי עובדים ו/או מעגלי כוח
ו/או חברה כלשהי לחבר קבוצה אחר, ו/או הפניות “משניות” שבוצעו כתוצאה מההפניות
הנ”ל וכו’. ההפניה תכלול פרטי התקשרות, שם, ומהות החיבור בין המפנה למופנה
הפנייה תיחשב כהפניה תקפה לעניין תקנון זה, בין אם מימש החבר את ההפניה ובין אם
לאו, בין אם ההפניה יצרה הכנסה לחבר ובין אם לאו, וזאת הואיל והדבר תלוי במאמצי החבר עצמו
תנאי חברות בקבוצות הלימוד של קישורים
 כל עצמאי מכל תחום שהוא בעל לפחות 12 חודשי ניסיון במקצוע כשכיר או עצמאי, ו/או 6
חודשי ניסיון לפחות כבעל עסק, מוזמן להיות חבר בקבוצות הלימוד של קישורים ולהציע
מועמדות להתקבל כחבר מן המניין באחת מקבוצות הלימוד הפועלות במסגרתה (להלן –
הקבוצה”) בכפוף לתנאי התקנון
 החלטה בעניין קבלת חבר לקבוצה (להלן – “הקבוצה”) תתקבל על ידי הנהלת קישורים דרך
ועדת קבלה שבאחריותו של יו”ר הקבוצה. הנהלת קישורים לא תהיה חייבת לנמק את
החלטתה, במקרה של סירוב לקבל מועמד לחברות בקבוצה, ואי קבלת מועמד כחבר בקבוצה
לא תהווה עילה לטענה ו/או דרישה כלשהו כלפי קישורים
 ההנהלה תחליט האם לקבל חבר לקבוצה על סמך נתוני החבר וכן על סמך פגישה אישית בין
החבר לוועדת הקבלה לצורך התרשמות בלתי אמצעית, ככל שהדבר יידרש. ההנהלה שומרת
על זכותה לסרב לאשר חברות בקבוצה, מכל סיבה שהיא, מבלי שתחויב לנמק ו/או להסביר
פשר החלטתה בנדון והחלטתה תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור. מובהר, כי החלטת
קישורים בנוגע לקבלה לחברות, תיעשה ללא אפליה כלשהי ומשיקולים ענייניים בלבד
 החברות בקבוצה תהא למשך תקופה של 12 חודשים מיום קבלת החבר לקבוצה
 חברותו של החבר בקישורים תפקע בהתרחש אחת או יותר מאלה
א. בפרישתו היזומה של החבר מהקבוצה; )בהודעה בכתב או אי התייצבות ב 90%
מהמפגשים על פני תקופת חברותו
ב. בהוצאת החבר מקישורים בגין אי עמידה בהוראות וכללי התקנון, לרבות בגין אי תשלום
דמי חבר ו/או בגין פעילות פוגענית כנגד קישורים או כנגד חבר אחר בקבוצה או אם לא
עמד בהתחייבויותיו בתקנון זה
ג. חברותו של חבר קישורים לא תפקע בטרם ניתנה לחבר התראה מראש על כך, וניתנה לו
ההזדמנות להתייחס לטענות שהועלו כנגדו ולתקן את דרכיו, ככל שהדבר ניתן
אופן התנהלות הקבוצה
 כל מפגש קבוצה יארך כשעתיים וחצי עד שלוש שעות. מובהר כי בנסיבות אשר מצדיקות זאת
זמן המפגש עלול להתקצר או להתארך, בהתאם לנסיבות
 קיימת חשיבות רבה לנוכחות סדירה ורציפה של החברים בקבוצה – לפחות ב- 90% מהמפגשים
 כל חבר ישתתף ב- 2 ימי מפגש מרוכזים )סדנאות( בתוך חודשיים מהצטרפותו לקישורים
שבהם ילמד ויישם חומר שיווקי ואימוני. השתתפות בסדנאות אלה הם חובה ובתשלום. אי
השתתפות מכל סיבה שהיא בימי המפגש המרוכזים בתוך החודשיים הראשונים לחברותו
בקישורים, תגרום לביטול האחריות של קישורים לתוצאות כפי שנכתב בפרק “האחריות
וההתחייבות של חברת קישורים” והחבר לא יוכל לקבל החזר כספי כלשהו מקישורים
 חבר שנעדר מהרצאה/מפגש, מתחייב לדווח ליו”ר הקבוצה 3 ימים מראש ולהשלים את החומר
והמשימות מאחד מחברי הקבוצה, וכן לדאוג להחלפתו על ידי בעל עסק אחר, שאינו חבר בקבוצות קישורים
 כל חבר מתחייב לבצע את המשימות/מטלות הלימודיות והיישומיות שיקבל כ”שיעורי בית/תרגול” ממנחי הקבוצה
 החברות בקישורים היא אישית והחבר לא יוכל להביא מחליף או ממלא מקום כאשר הוא נעדר
מאחד המפגשים/הרצאות, אלא עד 3 פעמים בשנת חברות
 כל חבר יהא רשאי להציג במסגרת פעילותו בקבוצה את כל תחומי עיסוקיו
 לכל חבר תהא הזכות לפנות להנהלת קישורים במידה והוא סבור שחבר בקבוצה פוגע בו ו/או
ביתר חברי הקבוצה. החלטת ההנהלה ביחס לעניין כזה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור
)מובהר מפורשות, כי רשאים להצטרף לקבוצה מספר חברים העוסקים באותו מקצוע או באותו
תחום ואין ולא תישמע טענה כלפי קישורים בעניין זה
 החבר מתחייב במסגרת חברותו בקבוצה לשמור, כל העת, על כללי התנהגות תקינים, לפעול
בצורה אתית ומכובדת ולשמור על כבודם של יתר חברי הקבוצה. חבר שלא ינהג כאמור עלול
לאבד את מקומו בקבוצה ואף את חברותו בקישורים
 כל חבר בקישורים יקבל סיסמא אישית באמצעותה יוכל להיכנס לאתר האינטרנט של קישורים
(להלן – “האתר”). מובהר לחבר, כי סיסמת הכניסה לאתר מיועדת לשימושו האישי והבלעדי
של אותו חבר וחל על החבר איסור מוחלט על העברת סיסמת הכניסה לאתר לצדדים אחרים
כלשהם. כנ”ל גם חל איסור על העברת תכנים מהאתר ו/או ממפגשי קישורים לצדדים אחרים
כללי אתיקה והתנהגות בקבוצות קישורים
 במסגרת חברותו ינהג החבר כל העת בכבוד ובהערכה כלפי יתר החברים בקבוצה
 החבר יקפיד להגיע בזמן שנקבע למועד הפגישות ולא יאחר. חבר המאחר למפגש לא יוכל
להציג את עצמו במסגרת סבב ההצגה
 על כל חבר קבוצה להגיע לפחות ל- 90% פגישות הקבוצה במהלך השנה
 לפני תחילת כל מפגש יקפיד החבר לכבות את מכשיר הטלפון הנייד שלו ולהכניסו לתיקו
 החבר יקפיד לשמור על תרבות דיון ודיבור במהלך הפגישות. החבר ידבר בתורו, לא יתפרץ
ולא יפריע לדובר וישמע להוראות והנחיות המנחה ו/או יו”ר הקבוצה
 במהלך המפגש, ימנע החבר מתנועות מיותרות פנימה והחוצה מתוך האולם בו מתקיים
המפגש
 החבר ישמור על שפה נקייה, לא ישמיץ ולא ידבר בגנות יתר החברים
 במקרה של מחלוקת בין החברים ו/או הנוכחים בקבוצה, תיפתר המחלוקת בדרכי נועם בסיוע
ובשיתוף הנהלת קישורים/יו”ר הקבוצה
 החבר יופיע למפגש הקבוצה תוך שהוא מקפיד על הופעה מסודרת ומכובדת
 חבר שקיבל הפנייה )”ליד”( מחבר אחר בקבוצה, יטפל בה במהירות, ביסודיות ובמקצועיות
ויעדכן את החבר המפנה בתוצאות הפנייתו. באחריות מקבלי ההפניות ונותני ההפניות להקליד
את מספר ההפניות שנתנו או קיבלו באתר קישורים. אי עמידה בסעיף זה תהווה הפרה יסודית
של התקנון
 כל חבר בקבוצה ישאף לסייע בכל דרך אפשרית לחברי הקבוצה האחרים, לרבות באמצעות
מתן הפניות ויצירת הזדמנויות עסקיות עבורם
 כל חבר ימלא רשימה לא שמית של לפחות 50 קשרים שלו להכללה במנוע החיפוש באתר
קישורים. זהו תנאי יסודי לחברות בקבוצה
 חברת המבקש לעבור בין קבוצות, יוכל לעשות זאת בכפוף לקבלת אישור היו”רים של הקבוצה
היוצאת והנכנסת, ובשום מקרה לא יותר מאחת לשנת חברות
 לחבר חדש המתקבל לקבוצה ימונה “מקשר”. תפקידו של המקשר לחנוך את המצטרף בחצי
השנה הראשונה שלו ברשת, ולסייע לו ככל הנדרש בהבנה וביישום מוצלח של היקלטותו
ברשת קישורים
מדיניות אדמיניסטרטיבית
 דמי החבר יעמדו בשנת החברות הראשונה על סך של 2750 ₪ + מע”מ שישולמו על ידי
החבר מראש, במעמד קבלתו לחברות בקישורים לתקופת חברות של 12 חודשים. סכום זה
כולל את סדנת ההכשרה לחברים חדשים ברשת. בנוסף לאמור לעיל, החבר יישא בהשתתפות
בהוצאות המפגש, ביחס לכל מפגש, קרי: כיבוד ועלות מקום המפגש
 את דמי החבר ניתן יהיה לשלם בשיק מזומן, העברה בנקאית או בפריסה עד לארבעה ) 4 )
תשלומים שווים ועוקבים באמצעות כרטיס אשראי בלבד
 כל חבר מתחייב להביא לפחות אורח אחד לחודש לאחת מקבוצות קישורים במהלך שנת
חברות. אורח הוא בעל עסק עצמאי בן שנה לפחות
 חבר שיצרף לקישורים חבר חדש, יזכה מקישורים למענק “חבר מביא חבר” בגובה 500 ₪
כולל מע”מ או לחילופין אם החבר המצרף הינו עוסק פטור שאיננו מוציא חשבוניות בתוספת
מע”מ, יעמוד הסכום על 430 ₪ ובלבד שהחבר החדש השלים את הליך ההרשמה לקישורים
ושילם את דמי החבר לשנה
 חל איסור מוחלט על חבר קישורים להמחות ו/או להעביר זכות מזכויותיו )לרבות זיכויים
כלשהם( לצדדים אחרים
 במקרה של תשלום שבוצע לקישורים אך לא נפרע בפועל )אי כיבוד שיק או אי כיבוד כרטיס
אשראי ( יעמדו לחבר שבעה  ימים להסדרת חובו. לא הסדיר החבר את חובו במסגרת
התקופה הנ”ל, תראה את עצמה הנהלת קישורים חופשיה לנקוט כלפי החבר בכל הצעדים
העומדים לרשותה בהתאם לנסיבות, לרבות נקיטה בהליכים משפטיים ו/או ביטול מיידי של
חברותו של אותו חבר מקישורים
מדיניות החזרים וביטולים
 חבר המעוניין לבטל את חברותו בקישורים יודיע על כך להנהלת קישורים בהודעה בכתב על
פי האמור להלן בפרק זה. מובהר כי דמי החבר ששולמו על ידי החבר לא יוחזרו לחבר במקרה
של ביטול חברות, אלא בהתאם לאמור להלן
 דמי החבר היחסיים עבור פרק הזמן שלא נוצל על ידי החבר, במקרה של ביטול חברות מצד
החבר, יוחזרו לחבר במקרים הבאים בלבד להלן: “המקרים החריגים להחזר”
1 . מחלה קשה, חס וחלילה, של חבר קבוצה המונעת ממנו להמשיך את חברותו בקבוצה
2 . אבדן כושר עבודה מלא של החבר
3 . מקרה פטירה, חס וחלילה, של חבר הקבוצה
בכל מקרה אחד שאינו מפורט לעיל, לא יוחזרו דמי החבר היחסיים לתקופה שלא נוצלה ולא
תהא לחבר כל עילת תביעה כנגד קישורים בשל כך
 קישורים מתחייבת כי בשנה הראשונה לחברותו של החבר בקישורים, יהיו לחבר 50 הפניות
)”לידים”(, בכפוף לכך שמילא אחר הנחיות קישורים ועמד בכל התחייבויותיו בתקנון זה. לא
עמדה הנהלת קישורים בהתחייבותה כאמור לעיל והחבר כן עמד בכל התחייבויותיו על פי
תקנון זה, וכן בתנאי שבמהלך השנה דיווח החבר לפי דרישת הנהלת קישורים על מספר
ההפניות )”לידים”( שהוא קיבל – יוחזרו דמי החבר ששולמו לקישורים לחבר
החזר התשלום כאמור לעיל, ובכפוף לאמור לעיל, יבוצע על ידי קישורים בתום 12 החודשים
של החברות של החבר בקבוצת קישורים
כללי
א. הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות והקלת התמצאות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי
פרשנות ו/או לכל מטרה אחרת
ב. בתקנון זה, לשון יחיד משמע גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמע גם לשון נקבה, הכל לפי
העניין
ג. קישורים שומרת על זכותה לתקן ו/או לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, פרטים וסעיפים בתקנון
זה (להלן – “שינויים”). בוצעו על ידי קישורים שינויים בתקנון כאמור, יפורסמו השינויים באתר
קישורים וייראה כאילו החבר קיבל והסכים לשינויים אלה בתקנון, אלא אם החבר הודיע
לקישורים בכתב כי הוא אינו מסכים לשינוי כלשהו, וזאת תוך 30 יום מיום פרסום השינוי באתר
קישורים
ד. סמכות השיפוט הייחודית בנוגע להוראות תקנון זה ו/או בנוגע לכל מחלוקת ו/או סכסוך הנובע
מתקנון זה, תהיה מסורה לבתי המשפט בעיר חיפה בלבד, תוך שלילת סמכותם של בתי
המשפט האחרים
ה. למען הסר ספק, תקנון זה אינו יוצר בין הצדדים יחסי שותפות ו/או שליחות ואינו יוצר בין
הצדדים יחסי עובד-מעביד

Top